Το GMAT είναι ένα Standard English Test που έχει σχεδιαστεί για τη μέτρηση των λεκτικών, μαθηματικών και αναλυτικών δεξιοτήτων γραφής, που έχουν αποκτήσει οι υποψήφιοι σε όλη την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Το GRE είναι ένα Test που δίνει στα Πανεπιστήμια τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τα προσόντα των υποψήφιων φοιτητών τους και τις δυνατότητές τους για μεταπτυχιακές σπουδές.

Η προετοιμασία για το GMAT και το GRE περιλαμβάνει λεπτομερή μαθήματα, τεστ και προσομοιωτικές  εξετάσεις.

Στο CLC προσφέρουμε:

  • Προμήθεια δικού μας εκπαιδευτικού υλικού.
  • Εξάσκηση σε μια σειρά εξετάσεων στον υπολογιστή.
  • Προγραμματισμός επεξηγηματικών μαθημάτων για διόρθωση λαθών.
  • Προσφορά επιπλέον προσωπικών μαθημάτων για περαιτέρω διευκρινίσεις.
  • Προσαρμόσιμα προγράμματα στις ανάγκες των μαθητών μας.
  • Αξιολόγηση των αναγκών, των στόχων και της προσωπικότητας των μαθητών.
  • Ένα ευέλικτο πρόγραμμα GMAT / GRE προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας και τον διαθέσιμο χρόνο σας.

 Εδικά,

  • Υψηλότερη βαθμολογία με online ή με ατομικά μαθήματα.
  • Εξατομικευμένη καθοδήγηση από τους πολύ καταρτισμένους εκπαιδευτικούς μας.
  • Τα προγγράματά μας στοχεύουν στη μεγιστοποίηση της απόδοσης του κάθε μαθητή ξεχωριστά.